Algemene Volmacht

Aan de (Trust)Belastingdienst

Betreft: Begeleidend schrijven Algemene Volmacht

Datum:

Geachte heer, mevrouw,

In de bijlage doe ik u toekomen: mijn Algemene Volmacht voor de Belastingdienst, welke de zogeheten, maritieme (INSEAD/DAS) ‘dood en verloren op zee’-presumptie en de zuivere aanvaarding assumptie stuit, welke inmiddels tot verregaande Corona racketeering door de commerciële, belangenverstrengelde corporate-politieke derde partijen, ten aanzien van de erfgerechtigde inwoners van het grondgebied, heeft geleidt.

Na jaren studie hebben inwoners van het grondgebied vastgesteld, dat de Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap, oorzaak is van handelsovereenkomsten tussen corporate-politieke derde partijen op basis waarvan de schuld en schade creatie, ten laste van de Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap van miljoenen geboortegeregistreerde erfgerechtigde inwoners van het grondgebied, voor handelspartners onderling, winstgevend is.

De erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handelsovereenkomst met de corporate-politieke derde partijen, maar wel vereffeningsplicht. De corporate-politieke handelspartners hebben het meeste baat bij de zuivere aanvaarding-assumptie zodat de erfgerechtigde inwoner gedwongen kan worden om aan alle schuld en schade creatie door derden, uit eigen beperkte middelen voor levensonderhoud, te voldoen.

Tijdens de afwikkeling van de Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap is de Belastingdienst a priori prioritair.

De Enige Erfgenaam / geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied maakt zich thans als Enige Erfgenaam bekend, heeft de batige Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap Beneficiair Aanvaard en is de volmachtgever die de Belastingdienst Algemene Volmacht verleent, om de erfrechtelijke voorziening te treffen.

De Beneficiaire Aanvaarding stuit elke rechtvaardiging tot prolongatie van de corporate-politieke schuld en schade creaties voor rekening van de vermeend afwezige Enige Per Stirpes Erfgenaam/erfgerechtigde inwoner van het grondgebied.

Hiermede is de Belastingdienstverlening op basis van de zuivere aanvaarding assumptie, onomkeerbaar geëindigd en gecorrigeerd in Beneficiaire Aanvaarding. De Belastingdienst is voortaan de TrustBelastingdienst. Niet de Erfgenaam mag worden belast maar de batige, niet-politieke individuele Geboorte Trust Nalatenschap mag worden belast.

Ondergetekende Enige Per Stirpes Erfgenaam verleent de TrustBelastingdienst: Algemene Volmacht tot het treffen van de niet-politieke erfrechtelijke voorziening ten gunste van de Enige Erfgenaam alsmede tot het niet-politiek afzonderen van privaat trustvermogen (APV) en het onbelastbaar trustvermogensbeheer overeenkomstig en naar de definiëring en wettelijke taak van het NLFI herleidbaar, alsvolgt:

1. Transparante belangenscheiding

2. Een geloofwaardige INSEAD/DAS Dead At Sea exitstrategie;

3. Een zakelijk-erfrechtelijke, niet-politieke afwikkeling van de Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap, erfrechtelijke voorziening en trustvermogensbeheer

Tevens strekt de bereddering van de individuele Geboorte Trust Nalatenschap, tot bevrijdende aflossing van beneficiair aanvaardbare vorderingen; het doorhalen van de onverschuldigde betalingseis en algehele rekening en verantwoording met behulp van DigiD.

Ondergetekende Enige Per Stirpes Erfgenaam heeft de niet-corporate-politieke afwikkeling van de individuele Geboorte Trust Nalatenschap geactiveerd.

Een afschrift van de, voor ontvangst getekende en gestempelde Algemene Volmacht, dient te worden verzonden naar ondergetekende, naam, adres en woonplaats.

De ondertekening van de begeleidende brief van de Algemene Volmacht voor de TrustBelastingdienst:

: (Roberto) Mesa

(Wijsvingerafdruk is je zegel)

Enige Per Stirpes Erfgenaam van de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap

BSN nummer, verwijzend naar de naam van de Geboorte Trust Nalatenschap vanwege de nageboren borger/erflater (placenta) in hoofdletters (NAAM IN KAPITALEN): R.R.M.N [HAMIMI]

…………………….

Scroll to Top